Menu

EBITDA berekenen: wat is het en hoe wordt het toegepast?

Bij de waardebepaling van een onderneming en bij financiering van investeringen komt het begrip EBITDA steeds vaker naar voren. Wat is EBITDA? Hoe kun je EBITDA berekenen? En hoe pas je het toe? We leggen het graag uit.

Vraag de gratis checklist bedrijfsovername aan!

EBITDA marge

EBITDA is een maatstaf voor de economische potentie van een bedrijf. Het is een benadering zoals de cashflow, maar dan uitgebreider. Het gaat om de stroom inkomsten die ter beschikking komt om aan de rente, de herinvestering en de beloning van het eigen vermogen te voldoen. EBITDA geeft het kasgenererend vermogen van een onderneming weer en is daarmee dus een indicatie van de vitaliteit van het bedrijf.

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation. Oftewel: winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen. Met de opkomst van de interneteconomie, met grote afboekingen op de investeringen in ontwikkelkosten, is het EBITDA-model erg populair geworden om zo toch goede cijfers te kunnen laten zien.

Rekenvoorbeeld

Het EBITDA-model is uit te werken in een staffel die aangeeft hoe de berekening plaatsvindt. Of beter nog: de staffel is een uitsplitsing van het berekende resultaat, zodat iedereen kan zien hoe het resultaat tot stand is gekomen. Zie onderstaand rekenvoorbeeld.

Begrippen EBITDA berekenen

In de berekening staat een aantal begrippen die we kort toelichten.

 1. Netto-omzet

De eerste is de netto-omzet. De netto-omzet is de omzet na aftrek van kortingen. Dit is dus het bedrag waarover de omzetbelasting is berekend. Bij handelsondernemingen wordt de term netto-omzet vervangen door brutowinst. De brutomarge is de netto omzet minus de bij deze omzet horende inkoopkosten.

 

 1. Diverse kosten

De genoemde post ‘diverse kosten’ is een restpost. Dit zijn de kosten die in mindering komen op de (netto)omzet, maar dan wel alle kosten die niet apart genoemd zijn in het overzicht. Denk hierbij aan personeelskosten, machinekosten, verkoopkosten, kosten van onroerende zaken en vervoerskosten.

Let op
De kosten voor afschrijvingen, afboekingen en rente vallen buiten het begrip ‘diverse kosten’.

 

 1. Rentebaten en rentelasten

Dan hebben we ook nog de rentebaten en rentelasten. In het bedrijfsleven wordt hiervoor vaak het begrip ‘interest’ gebruikt, maar formeel spreken we van ‘rentebaten’ en ‘rentelasten’. Het saldo vormt het financieringsresultaat.

Om externe financiers en aandeelhouders goed te kunnen informeren worden zowel de rentebaten als de rentelasten in de resultatenrekening getoond. Normaal gesproken zal het saldo van dit bedrag een negatief getal zijn (rentelasten zijn hoger dan rentebaten) en door dit bedrag op te tellen bij EBITDA gaat het totaal van deze 2 omlaag.

 

 1. Cashflow

De term cashflow heeft verschillende betekenissen. In dit geval staat cashflow voor de som van de nettowinst en de afschrijvingskosten. Nettowinst + Afschrijvingen = Cashflow. Het essentiële verschil is dat de cashflow vooral voor aandeelhouders interessant is, terwijl EBITDA voor vermogensverstrekkers van belang is.

 

 1. Afschrijvingen en afboekingen

Bij materiële vaste activa, zoals gebouwen, machines en vervoersmiddelen spreekt men van afschrijvingen als het gaat om een schatting van de waardedaling van deze activa als gevolg van het gebruik van deze middelen. Oftewel: Investeringsbedrag -/- Verwachte restwaarde / Verwachte (economische) levensduur = Afschrijvingen.

Afboekingen betreft waardevermindering en staan in principe los van het gebruik. Dat is vooral het geval bij immateriële vaste activa (zoals goodwill, licenties en octrooien), maar het kan ook zijn dat materiële vaste activa door andere redenen dan gebruik in waarde dalen.

 

 1. Operationeel resultaat

In principe is het operationeel resultaat het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening. Dit is dus het bedrijfsresultaat dat zou ontstaan als er géén bijzondere gebeurtenissen, zoals boekwinst op verkoop van activa, reserveringen voor reorganisaties en dergelijke zouden zijn.

Maar economen zouden geen economen zijn als sommige bijzondere resultaten toch meegenomen zouden worden in het operationele resultaat. Vooral als daarmee een verlies is om te toveren in winst zal men sommige eenmalige meevallers meenemen in het operationele resultaat.

 

 1. Bijzondere resultaten

De post bijzondere resultaten komt in feite overeen met de post ‘incidentele winsten of verliezen’. Het gaat hierbij om bedragen die bij fusies of overnames worden verrekend worden of bedragen die voortkomen uit de verkoop van vaste activa voor zover die reeds waren afgeschreven. Het zijn dus bedragen die niet in de normale bedrijfsuitoefening naar voren komen. Eventuele belastingverplichtingen worden apart verrekend voordat het bedrag wordt toegevoegd in dit stadium van de berekening.

 

 1. Nettowinst

In de externe verslaglegging van een onderneming is de nettowinst het bedrag dat overblijft na aftrek van de vennootschapsbelasting. Voor de belastingen die worden geheven geldt dat die worden afgeschreven over de fiscale winst: de winstberekening volgens de regels van het zogeheten ‘goed-koopmans-gebruik’. Die kan dus afwijken van de commerciële winstberekening waarbij veelal andere uitgangspunten en waarderingsgrondslagen worden gehanteerd.

EBITDA en de bedrijfswaardering

Hoe wordt EBITDA toegepast? Bij het waarderen van ondernemingen wordt de EBITDA voor multiples gebruikt. Oftewel: een factor, want hoeveel keer de EBITDA is de waarde van de onderneming? Dit zijn geen fundamentele bedrijfswaarderingsmethodes, maar ervaringscijfers uit de praktijk. De factor (multiple) is per sector verschillend en wijzigt uiteraard in de tijd.

Een aantal voorbeelden ter indicatie:

 • IT & Online 5,9
 • Industrie en productie 5,1
 • Zakelijke dienstverlening 4,85
 • Bouw & Installatietechniek 3,8

(Bron: Brookz overname monitor inz. H2-2016)

De genoemde factor x EBITDA wordt ook wel de ‘Enterprise Value’ genoemd.

EBITDA en financiering

Ook voor financieringen wordt EBITDA gebruikt. Hierbij geldt de uitkomst van de Debt/EBITDA-berekening als belangrijk kengetal. De netto schuld (Debt) gedeeld door de berekende EBITDA is een indicatie (of beter gezegd: 1 van de vele indicatoren) voor de geldverstrekker of financiering nog verantwoord is.

Stel dat in het genoemde rekenvoorbeeld de netto schuld van de onderneming € 1.000,- is, dan is de Debt/EBITDA-ratio 1.000 / 500 = 2. Bancair wordt dat als zeer goed gezien.

Ook hierbij geldt dat deze factor per sector verschilt en daarnaast ook afhankelijk is van het type ondernemer: zijn er bijvoorbeeld veel onroerende zaken of wordt alles gehuurd? Voor ondernemingen met relatief veel vaste activa (bijv. gebouwen) en een stabiele kasstroom is een veel hogere Debt/EBITDA voor de bank nog acceptabel.

Voor een onderneming met relatief veel vlottende activa (voorraden en debiteuren) is een veel lagere Debt/EBITDA vereist.

Gratis financieringsscan ontvangen?

Stap 1

Vul het aanvraagformulier in.

Stap 2

Een specialist neemt contact met je op voor de benodigde gegevens.

Stap 3

Je ontvangt per e-mail een overzicht om in te vullen.

Stap 4

Je krijgt een vrijblijvende financieringsscan op maat.

Vraag de gratis financieringsscan aan!

Advies van een bedrijfsovername-expert met kennis van EBITDA berekenen

Meer kans op het rond krijgen van de financiering

Financieel advies op maat, afgestemd op jouw onderneming

Inzicht in de financieringsmogelijkheden en financieringsvormen

Selectie uit ons netwerk van financieringspartijen

Maak kennis met Jan Lammertink: jouw financieringsspecialist

Wil je meer weten over EBITDA berekenen? De specialisten van WeCapital helpen je graag verder. Vul het contactformulier in of neem contact op met onze adviseurs.

Jan Lammertink 3910

Almere

Monitorweg 55
1322 BK Almere
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Assen

Zwedenlaan 3
9403 DD Assen
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Doetinchem

Koopmanslaan 31 - 02
7005 BK Doetinchem
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Dronten

De Rede 30
8251 EW Dronten
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Emmeloord

Daalder 1
8305 BE Emmeloord
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Emmen

Baander 34
7811 HJ Emmen
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Enschede

Zuiderval 110
7543 EZ Enschede
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Groenlo

Barkenkamp 5
7141 EL Groenlo
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Hardenberg

De Schans 3
7773 AA Hardenberg
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Joure

Mercatorweg 2
8501 XK Joure
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Leeuwarden

Heliconweg 62
8914 AT Leeuwarden
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Markelo

Burgemeester de Beaufortplein 13
7475 AG Markelo
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Mill

Markt 29
5451 BS Mill
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Odijk

Beughof 22C
3984 LP Odijk
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Oldenzaal

Oliemolenstraat 2
7573 PC Oldenzaal
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Ommen

Van Reeuwijkstraat 48
7731 EH Ommen
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Raalte

Botermakerstraat 1
8102 CW Raalte
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Steenwijk

Oostermeentherand 2C
8332 JZ Steenwijk
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Vriezenveen

Koningsweg 6b
7672 GD Vriezenveen
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Wageningen

Agro Business Park 82
6708 PW Wageningen
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Zeewolde

Landauer 2
3897 AB Zeewolde
✆ 088 56 575 00

Bekijken

Zwolle

Dokter Stolteweg 2
8025 AV Zwolle
✆ 088 56 575 00

Bekijken

WeCapital

Dokter Stolteweg 2
8025 AV Zwolle
T 038 455 2600
E info@wecapital.nl
Postbus 10055
8000 GB Zwolle

Vind meer vestigingen