Algemeen

Waarom doen banken zo moeilijk? Het Basel akkoord.

Mark Klein Breteler
21 apr 2017

Een veelgehoorde klacht, vooral na de crisis, is: “de bank wil niks meer”. Is dat zo? En zo ja, hoe komt dat? Is die houding alleen te wijten aan de crisis?

Ja, banken zijn sinds de crisis terughoudender geworden in het verstrekken van financieringen. Een belangrijke reden voor die terughoudendheid zijn de afgesproken internationale regels. Internationale bankenafspraken zijn vastgelegd in het Basel III akkoord. Ze zijn gemaakt om te voorkomen dat tijdens een crisis, banken massaal omvallen.

In de Basel akkoorden zijn de volgende afspraken gemaakt:

  1. Het eigen vermogen in Euro’s moet omhoog
  2. Het eigen vermogen in procenten moet omhoog; Tier 1-kapitaal is een kapitaalratio van de buffers die banken aanhouden om verliezen op uitgeleende gelden te kunnen opvangen. Bij deze leningen moet rekening worden gehouden met risico’s (zie onder 4. hierna)
  3. Voor kern- of Tier 1-kapitaal mag er geen verplichting tot aflossing zijn, het vermogen is permanent ter beschikking gesteld aan de bank, en eventuele verliezen kunnen ten laste van dit vermogen worden gebracht. Hoofdbestanddelen van het kernkapitaal zijn het aandelenkapitaal, de reserves en het fonds voor algemene bankrisico’s
  4. Hiervoor wordt de term Tier-1 kapitaal gehanteerd
  5. Er gelden striktere regels voor achtergesteld kapitaal (zogenaamde hybride leningen)
  6. Hybride vermogensinstrumenten hebben kenmerken van eigen vermogen én van een lening. Deze kunnen alleen onder voorwaarden en in beperkte mate tot het kernkapitaal worden gerekend
  7. Banken moeten rekening houden met te verwachten verliezen
  8. De liquiditeitspositie van de banken moet worden verbeterd
  9. Voor de zogenaamde Significant Important Financial Institutions (SIFI); de systeembanken zoals RABO , ABNAMRO en ING, geldt een vermogenseis die 2% hoger is dan voor de andere banken

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de afgesproken internationale regels voor jouw betekenen. Neem voor advies en meer informatie contact op met Mark Klein Breteler of een van de andere adviseurs of vul het contactformulier in.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler